ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 30 ส.ค. 2558
เวลา 12:49 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
261 ปกติ ตอบกลับ : การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถา... 17 ส.ค. 2558
262 ปกติ ภาพ 17 ส.ค. 2558
263 ปกติ เชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน... 17 ส.ค. 2558
264 ปกติ การประเมินการจัดคุณภาพและโภชนาการอาหารกลางวัน 17 ส.ค. 2558
265 ปกติ ส่งรายชื่อครูเข้าร่วมประชุมปฎิบัติการแลกเปลี่ยนเรี... 17 ส.ค. 2558
266 ปกติ การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสวัสดิการกลุ่มพริบพรี 17 ส.ค. 2558
267 ปกติ การประชุมคณะกรรมการกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายที่ 1 (กล... 17 ส.ค. 2558
268 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจ้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เข้าร่... 17 ส.ค. 2558
269 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจ้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เข้าร่... 17 ส.ค. 2558
270 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (Sc... 17 ส.ค. 2558
271 ปกติ การอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัย... 17 ส.ค. 2558
272 ปกติ การประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเ... 17 ส.ค. 2558
273 ปกติ ขอเชิญประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินง... 17 ส.ค. 2558
274 ด่วนที่สุด ขอความอนุเคราะห์ช่วยแจ้งโรงเรียนในเขตพ้ืนที่เข้าร่... 17 ส.ค. 2558
275 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (Sc... 17 ส.ค. 2558
276 ปกติ การอบรมโครงการส่งเสริมโภชนาการเด็กปฐมวัยและเด็กวัย... 17 ส.ค. 2558
277 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 17 ส.ค. 2558
278 ปกติ ประชุมปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานเสริ... 17 ส.ค. 2558
279 ปกติ การจัดทำแผนศาสนาจังหวัดเพชรบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.... 17 ส.ค. 2558
280 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการใช้โปรแกรมบริหารสถานศึกษา (Sc... 17 ส.ค. 2558
หน้าก่อน | .. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 25135 (1257 หน้า)

2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี