ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 26 ก.ย. 2559
เวลา 14:03 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 19 ก.ย. 2559
182 ปกติ แจ้งจำนวนนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือ เนตรนารี ปี 59 19 ก.ย. 2559
183 ปกติ แจ้งการเข้ารับการอบรมหลักสูตรฝึกอบรม STEM Educatio... 19 ก.ย. 2559
184 ด่วนมาก ส่งรายชื่อนักกีฬาเด็กเล็ก 19 ก.ย. 2559
185 ปกติ กำหนดการจัดงานเกษียณอายุราชการ 19 ก.ย. 2559
186 ปกติ การแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี 2559... 19 ก.ย. 2559
187 ปกติ การประชุมปฏิบัติการเพื่อเตรียมนำสารสนเทศที่จำเป็น... 19 ก.ย. 2559
188 ปกติ การจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ธรรมศึกษาตำบล (1โรงเรียน 1 ... 19 ก.ย. 2559
189 ปกติ ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสูกเสือสามั... 19 ก.ย. 2559
190 ด่วนที่สุด แก้ไขการแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก 19 ก.ย. 2559
191 ปกติ ขอเชิญประชุมการจัดกิจกรรมเข้าค่ายพักแรมสูกเสือสามั... 19 ก.ย. 2559
192 ปกติ การประชุมเจ้าหน้าที่การเงินสวัสดิการกลุ่มพริบพรี 19 ก.ย. 2559
193 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : ขอรายชื่อคุณครู ระดับชั้น ป.1-ป.4 19 ก.ย. 2559
194 ด่วนที่สุด ตอบกลับ : ขอรายชื่อคุณครู ระดับชั้น ป.1-ป.4 19 ก.ย. 2559
195 ด่วนที่สุด ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม การแข่งกีฬาเด็กอนุบาล 19 ก.ย. 2559
196 ด่วนที่สุด ส่งรายชื่อนักเรียนและครูที่ไปเข้าค่ายลูกเสือ 19 ก.ย. 2559
197 ปกติ การโอนเปลี่ยนแปลงการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย งบประมาณ... 19 ก.ย. 2559
198 ด่วนมาก เรียนเชิญร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเด... 19 ก.ย. 2559
199 ด่วนที่สุด เรียนเชิญเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเด็กเล็กจังหว... 19 ก.ย. 2559
200 ปกติ ขอความอนุเคราะห์รับบริจาครถยนต์ (รถตู้) 19 ก.ย. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 35387 (1770 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี