ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 23 ต.ค. 2560
เวลา 09:38 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ รายชื่อลูกเสือ - เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าค่ายฝึก... 5 ต.ค. 2560
182 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุม 5 ต.ค. 2560
183 ปกติ การอบรมครูระดับประถมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรีย... 5 ต.ค. 2560
184 ปกติ ทำประ 5 ต.ค. 2560
185 ปกติ ทำประกันหมู่เอไอเอ 5 ต.ค. 2560
186 ปกติ แจ้งผลการประกวดโรงเรียนปลอดบุหรี่ ประจำปี 2560 5 ต.ค. 2560
187 ปกติ แจ้งประกาศผลสรรหา ก.ต.ป.น.ปี 60 ให้ทุก รร. 5 ต.ค. 2560
188 ปกติ การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นเพือ่พัฒนาผู้... 5 ต.ค. 2560
189 ปกติ นำส่งใบสมัครเข้ารับการอบรมครูระดับประถมศึกษาเพื่อย... 5 ต.ค. 2560
190 ปกติ รร.วังตะโกฯส่งรายงานเงินคงเหลือ ก.ย.60 4 ต.ค. 2560
191 ปกติ รายงานเงินคงเหลือประจำวัน 4 ต.ค. 2560
192 ปกติ ขอความร่วมมือในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมเ... 4 ต.ค. 2560
193 ปกติ รายงานผลการดำเนินงานตรวจสอบปริมาณและคุณภาพโครงการอ... 4 ต.ค. 2560
194 ปกติ รายงานวันลาปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 4 ต.ค. 2560
195 ปกติ ขอส่งรายชื่อครูอบรมเพื่อยกระดับคุณภาพการเรียนการสอ... 4 ต.ค. 2560
196 ปกติ ตัวอย่างใบเบิกใบเสร็จ 4 ต.ค. 2560
197 ปกติ เพิ่มเติม เชิญประชุม เรื่องการเข้าค่ายลูกเสือ โรงเ... 4 ต.ค. 2560
198 ปกติ การประเมิน ITA โรงเรียน สพฐ. ใสสะอาด ปราศจากคอร์รั... 4 ต.ค. 2560
199 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์การบริโภคสับปะรด 4 ต.ค. 2560
200 ปกติ การอบรมครูระดับประถมศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการเรีย... 4 ต.ค. 2560
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 42438 (2122 หน้า)

2560 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี