ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 27 พ.ย. 2557
เวลา 18:06 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ รายงานข้อมูลการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็กโครงการ... 18 พ.ย. 2557
182 ปกติ หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โร... 18 พ.ย. 2557
183 ปกติ ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ว่าด้วยการว... 18 พ.ย. 2557
184 ปกติ แต่งตั้งคณะกรรมการสภาการศึกษาจังหวัดเพชรบุรี 18 พ.ย. 2557
185 ปกติ รายงานข้อมูลการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงกา... 18 พ.ย. 2557
186 ปกติ แจ้งผู้ที่เบิกค่าเช่าบ้าน 18 พ.ย. 2557
187 ปกติ ขอหนังสือขออนุญาตไปราชการ 18 พ.ย. 2557
188 ปกติ การรับนักเรียนเข้าเรียนในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ ปี... 18 พ.ย. 2557
189 ปกติ ส่งตารางเรียนภาษาอังกฤษ (แก้ไข) 18 พ.ย. 2557
190 ปกติ ส่งตรรา 18 พ.ย. 2557
191 ปกติ รายงานข้อมูลการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเด็ก โครงกา... 17 พ.ย. 2557
192 ปกติ ตารางเรียนภาษาอังกฤษ เครือข่ายดอนยาง 17 พ.ย. 2557
193 ปกติ การอบรมปฏิบัติการพัฒนาผลงานทางวิชาการ เพื่อขอเลื่อ... 17 พ.ย. 2557
194 ปกติ แบบจ้างภารโรง 17 พ.ย. 2557
195 ปกติ แจ้งจำนวนนักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ 17 พ.ย. 2557
196 ด่วนที่สุด ขอส่งสัญญาจ้างนักการภารโรง 17 พ.ย. 2557
197 ปกติ ตอบกลับ : รายงานข้อมูลการตรวจสายตาเบื้องต้นให้กับเ... 17 พ.ย. 2557
198 ด่วนที่สุด สำรวจข้อมูลแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ 17 พ.ย. 2557
199 ปกติ ขอแจ้งเปลี่ยนตัวผู้เข้าแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันสร้... 17 พ.ย. 2557
200 ปกติ รายชื่อนักเรียนที่เข้าค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ประจำป... 17 พ.ย. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 18595 (930 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี