ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 28 ส.ค. 2559
เวลา 15:45 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงาน... 22 ส.ค. 2559
182 ปกติ ส่งรูปภาพนักเรียนออกกลางคัน 22 ส.ค. 2559
183 ปกติ ส่งบัญชีสรุปอนุมัติงบประมาณค่าตรวจการจ้างและควบคุม... 22 ส.ค. 2559
184 ปกติ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา... 22 ส.ค. 2559
185 ปกติ แก้ไข โครงการพัฒนากิจกรรมลุกเสือเพื่อต่อต้านยาเส... 22 ส.ค. 2559
186 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงาน... 22 ส.ค. 2559
187 ด่วนที่สุด แบบฟอร์มอ้างอิง KRS 1.3 22 ส.ค. 2559
188 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงาน... 22 ส.ค. 2559
189 ปกติ เรื่อง การจัดกิจกรรมทักษะชีวิตเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้... 22 ส.ค. 2559
190 ปกติ ส่งรายงาน KRS 1.3 22 ส.ค. 2559
191 ด่วน เชิญประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินตามมาตรฐานเขตพ... 22 ส.ค. 2559
192 ปกติ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมิ... 22 ส.ค. 2559
193 ปกติ การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงานผลการประเมิ... 22 ส.ค. 2559
194 ปกติ ตอบกลับ : การพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย และรายงาน... 22 ส.ค. 2559
195 ปกติ เยี่ยมบ้านนักเรียนไทยรัฐวิทยา๑๓(บ้านพุม่วง) 22 ส.ค. 2559
196 ปกติ แจ้งรายชื่อคณะครูศึกษาดูงาน 22 ส.ค. 2559
197 ปกติ คัดเลือกทุนศึกษาอบรมของศูนย์ฯ ประจำปี 2560 22 ส.ค. 2559
198 ปกติ ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติเปิดงานบ้านนักวิทยาศาสตร์ 22 ส.ค. 2559
199 ด่วน คำสั่งการจัดทำสูจิบัตรกีฬาอำเภอบ้านแหลม 22 ส.ค. 2559
200 ปกติ แจ้งให้ทราบ บิดา ครู รร.วัดเทพประชุมนิมิตร เสียชี... 22 ส.ค. 2559
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 34550 (1728 หน้า)

2559 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2558 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี