ยินดีต้อนรับ
ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสาร
-> เอกสารเข้า
-> เอกสารออก
-> ส่งข้อมูล

บันทึกเอกสารเข้าระบบ
-> บันทึกเอกสารเข้า
-> บันทึกเอกสารออก

ค้นหาเอกสาร
-> เลขที่เอกสาร
-> ชื่อหนังสือ
-> วันที่ส่ง
-> หน่วยงานที่ส่ง
-> เลขที่อ้างถึง
-> ค้นหาละเอียด

ทะเบียนบุคลากร
-> รายชื่อบุคลากร
-> เพิ่มรายชื่อ

แก้ไข
-> รายละเอียดหน่วยงาน
-> เปลี่ยนรหัสผ่าน
-> เลขหนังสือรับ
-> เลขหนังสือส่ง


-> ออกจากระบบ
วันที่ 26 ธ.ค. 2557
เวลา 19:18 น.


เอกสารเข้า   

เอกสารทั้งหมด
# ความสำคัญ เรื่อง จาก วันที่ส่ง
181 ปกติ มาตรการเฝ้าระวังเหตุและจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ช่วงเทศ... 17 ธ.ค. 2557
182 ปกติ รายงานจำหน่ายพัสดุ (ครูภาณุวัฒน์) 17 ธ.ค. 2557
183 ด่วน การประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 17 ธ.ค. 2557
184 ปกติ ขอความร่วมมือตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับกา... 16 ธ.ค. 2557
185 ปกติ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินแ... 16 ธ.ค. 2557
186 ปกติ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินแ... 16 ธ.ค. 2557
187 ปกติ การขอใช้อาคารสถานที่ 16 ธ.ค. 2557
188 ปกติ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณ ปี ๒๕๕๙ 16 ธ.ค. 2557
189 ปกติ เตรียมการจัดตั้งงบประมาณปี ๒๕๕๙ งบลงทุนค่าที่ดินแ... 16 ธ.ค. 2557
190 ปกติ รายชื่อผู้เข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับภาคครั้งท... 16 ธ.ค. 2557
191 ปกติ นโยบายการตรวจราชการของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีปกติ ป... 16 ธ.ค. 2557
192 ปกติ ศูนย์ประสานงานการรับนักเรียนและการเปิดรั้วโรงเรียน... 16 ธ.ค. 2557
193 ปกติ โครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล การแข่งขันทาง... 16 ธ.ค. 2557
194 ด่วน การจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ... 16 ธ.ค. 2557
195 ปกติ การจัดตั้งงบประมาณปี 2559 งบลงทุน ค่าที่ดินและสิ่... 16 ธ.ค. 2557
196 ปกติ ขอส่ง เอกสารการพิมพ์บัตรนักเรียน และครู งานศิลปหัต... 16 ธ.ค. 2557
197 ปกติ จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ไปทัศนศึกษาของกลุ่... 16 ธ.ค. 2557
198 ปกติ การสอบ Pre O-Net เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น... 16 ธ.ค. 2557
199 ปกติ การสอบ Pre O-NET เพื่อเตรียมความพร้อมนักเรียน ชั้น... 16 ธ.ค. 2557
200 ปกติ ขอความร่วมมือรณรงค์แต่งเครื่องแบบในการปฏิบัติราชกา... 16 ธ.ค. 2557
หน้าก่อน | .. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 .. | หน้าถัดไป
จำนวนข้อมูล : 19033 (952 หน้า)

2557 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2556 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.
2555 ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค.


[ พิมพ์ ]  

ด่วน!! จดทะเบียนเว็บไซต์โรงเรียน พร้อมพื้นที่เก็บเว็บไซต์ 15GB เริ่มต้น 1990 บาทต่อปี